Istoric

Prof. dr. ing. Costică ATANASIU, membru (c) al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

În zilele de 25 - 28 aprilie 1977, la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iaşi, la iniţiativa Catedrei de Rezistenţa materialelor şi îndeosebi a profesorului Dumitru Remus Mocanu, sub egida Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, a Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi a Oficiului pentru Standarde, Invenţii şi Mărci, şi-a desfăşurat lucrările Primul Simpozion Naţional de Tensometrie la care au participat peste 220 de specialişti din învăţământ, cercetare ştiinţifică şi unităţi de producţie. Au fost de asemenea prezenţi specialişti în domeniu de peste hotare, printre care şi acad. P. S. Theocaris, Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Grecia, recunoscut pentru cercetările sale de avangardă în domeniul metodelor interferometrice aplicate în analiza concentrărilor de tensiuni. A fost organizată şi o expoziţie a principalelor firme producătoare de aparatură şi materiale utilizate în tensometrie. Cu această ocazie a fost lansată lucrarea Analiza experimentală a tensiunilor, volumele 1 şi 2, laureată a Premiului Aurel Vlaicu al Academiei Române, având coordonator pe profesor D. R. Mocanu şi coautori pe Academician P. S. Theocaris şi reputaţi profesori şi cercetători de la principalele institute de învăţământ superior şi de cercetare din ţară.

Cele 170 de comunicări prezentate din domeniul metodelor experimentale de analiză a stării de tensiune şi deformaţie şi aplicaţii ale acestora în domeniul industriei, construcţiilor, dar şi în biomecanică, nivelul ştiinţific ridicat al acestora, dezbaterile care au avut loc privind contribuţia pe care tensometria poate să o aducă în proiectarea judicioasă a structurilor inginereşti şi în modernizarea producţiei, au creat premisele ca la puţin timp după acest Simpozion să se înfiinţeze Comisia Centrală de Tensometrie – CCT, în cadrul Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor, precum şi comisii teritoriale de tensometrie în centrele universitare, care să coordoneze şi să stimuleze activitatea în domeniul analizei experimentale a tensiunilor prin promovarea metodelor şi tehnicilor moderne. Preşedinte al acestei comisii a fost ales ing. Corneliu Burada, adjunct al Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţilor, iar Secretar ştiinţific profesor dr. docent D. R Mocanu. Din 1982 şi până în anul 2011, preşedinte a fost Acad. Radu Voinea. Sediul Comiei Centrale de Tensometrie a fost stabilit la INCERTRANS Bucureşti, care îşi crease o puternică bază de cercetări tensometrice şi efectua în mod curent determinări experimentale pe structuri de material rulant.

Comisia Centrală de Tensometrie şi-a asumat şi a realizat următoarele acţiuni ştiinţifice:

  • Organizarea, la intervale de trei ani, a Simpozioanelor Naţionale de Tensometrie, cu participare internaţională, la Cluj Napoca în 1980, Timişoara în 1983, Braşov în 1986, Galaţi în 1989. Se poate afirma că tematica lucrărilor prezentate s-a diversificat, iar interesul faţă de acest domeniu de cercetare a crescut, numărul de participanţi din ţară şi din străinătate fiind tot mai mare de la o ediţie la alta. Faţă de această situaţie, Consiliul de conducere al CCT a hotărât să sprijine organizarea unor microsimpozioane şi seminarii pe o tematică orientată pe preocupările dintr-o anumită zonă geografică a ţării. Astfel, au avut loc în 1985 la Institutul de Subingineri din Suceava un seminar privind Stadiul actual şi perspectiva cercetării contactului prin rostogolire şi a fost lansată lucrarea Contactul prin rostogolire, având ca autori pe prof. N. Popinceanu şi prof. D. R. Mocanu, în 1987 la Universitatea din Craiova, seminarul Detensionarea prin vibraţii, în 1986 la Universitatea din Galaţi microsimpozionul Tensometria şi construcţia de nave, iar în 1988 la Institutul de Subingineri din Reşiţa, micro simpozionul Analiza Experimentală a Tensiunilor în Construcţia de Maşini.
  • Specializarea tinerilor cercetători cu preocupări în domeniul analizei experimentale a tensiunilor. În acest scop a fost înfiinţat în anul 1982, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, un curs post universitar de tensometrie, care de-a lungul a 14 ani de existenţă a fost urmat şi finalizat prin examen de aproape 250 de ingineri, fizicieni, matematicieni. Pentru cadrele cu pregătire medie, care pregăteau structurile pentru încercări, au fost organizate cu sprijinul firmelor care produceau şi comercializau aparatură şi materiale tensometrice, seminarii practice şi vizite ale laboratorului de tensometrie de la INCERTRANS.
  • Preocuparea pentru fabricarea în ţară a echipamentelor şi materialelor utilizate în tensometrie. Astfel s-a ajuns la dezvoltarea şi modernizarea aparaturii tensometrice fabricată la IEMI Bucureşti, a sistemului de măsurare şi dozare la IM Nicolina Iaşi, a traductoarelor cu semiconductoare la ICPE Bucureşti, a adezivilor tensometrici la CCO Mediaş şi altele.

În anul 1991 se înfiinţează prin hotărâre judecătorească Asociaţia Română de Tensometrie – ARTENS, care preia prin statutul său preocupările CCT. Preşedinte al ARTENS este ales acad. Radu Voinea, iar secretar ştiinţific prof. dr. ing. N. Iliescu.

ARTENS a devenit membru al Comitetului European pentru Analiza Experimentală a Tensiunilor, a Confederaţiei Internaţionale de Măsurări IMEKO şi a Asociaţiei Ţărilor Riverane Dunării şi Mării Adriatice Danubia - Adria, care organizează conferinţe şi simpozioane internaţionale de analiza experimentală a tensiunilor.

Simpozioanele naţionale de tensometrie cu participare internaţională s-au transformat în conferinţe internaţionale de analiză experimentală a tensiunilor şi încercări de materiale. Acestea s-au desfăşurat astfel: în 1992, la Universitatea din Craiova, în 1996 la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în 2000 şi 2002 la Universitatea Ovidius din Constanţa în organizarea filialelor ARTENS Bucureşti şi Constanţa, în 2004 la Universitatea din Sibiu, în 2006 la Universitatea din Bacău, în 2008 la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, iar în 2010 la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. A continuat de asemenea organizarea de micro simpozioane: în 1990 Tensometria în construcţii navale şi portuare la Universitatea Ovidius din Constanţa, Utilizarea tensometriei în construcţia de autovehicule în 1991 la Universitatea din Piteşti, Tradiţii şi continuitate în cercetarea ştiinţifică feroviară, Registrul Feroviar Român în 1994.

Cercetarea ştiinţifică a început să se concentreze în universităţi, iar dotarea cu aparatură de cercetare a catedrelor de rezistenţa materialelor şi mecanică, mai ales în perioada 2005 – 2009, crează premise ca masteranzii şi doctoranzii, împreună cu cei cu experienţă în analiza teoretică şi experimentală a tensiunilor să abordeze probleme prioritare în cercetarea europeană şi să obţină rezultate pe măsură.

Din anul 2011, preşedinte al ARTENS este prof. dr. ing. Ioan Curtu, vicepreşedinţi prof. Dr. Ing Paul Bârsănescu şi prof. Dr. Ing. Dan Mihai Constantinescu iar secretar ştiinţific prof. dr. ing. Ştefan Dan Pastramă.

Un gând de pioasă amintire pentru cei care au activat în ARTENS şi nu mai sunt printre noi: acad. Radu Voinea, prof. D. R. Mocanu, prof. Mihail Buga, prof. Lazăr Boleanţu, prof. Ionel Dobre, prof. Victor Bauşic, prof. Dumitru Horbaniuc, prof. Emil Cernăianu, conf. Ion Tudose, cercetător ştiinţific gr. I Vladimir Şerban.