Istoric

Prof. dr. ing. Costică ATANASIU, membru (c) al Academiei de Științe Tehnice din România

În zilele de 25 - 28 aprilie 1977, la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iași, la inițiativa Catedrei de Rezistența materialelor și îndeosebi a profesorului Dumitru Remus Mocanu, sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a Ministerului Educației și Învățământului, a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și a Oficiului pentru Standarde, Invenții și Mărci, și-a desfășurat lucrările Primul Simpozion Național de Tensometrie la care au participat peste 220 de specialiști din învățământ, cercetare științifică și unități de producție. Au fost de asemenea prezenți specialiști în domeniu de peste hotare, printre care și Acad. P. S. Theocaris, Președintele Academiei de Științe din Grecia, recunoscut pentru cercetările sale de avangardă în domeniul metodelor interferometrice aplicate în analiza concentrărilor de tensiuni. A fost organizată și o expoziție a principalelor firme producătoare de aparatură și materiale utilizate în tensometrie. Cu această ocazie a fost lansată lucrarea Analiza experimentală a tensiunilor, volumele 1 și 2, laureată a Premiului Aurel Vlaicu al Academiei Române, având coordonator pe profesor D. R. Mocanu și coautori pe Academician P. S. Theocaris și reputați profesori și cercetători de la principalele institute de învățământ superior și de cercetare din țară.

Cele 170 de comunicări prezentate din domeniul metodelor experimentale de analiză a stării de tensiune și deformație și aplicații ale acestora în domeniul industriei, construcțiilor, dar și în biomecanică, nivelul științific ridicat al acestora, dezbaterile care au avut loc privind contribuția pe care tensometria poate să o aducă în proiectarea judicioasă a structurilor inginerești și în modernizarea producției, au creat premisele ca la puțin timp după acest Simpozion să se înființeze Comisia Centrală de Tensometrie – CCT, în cadrul Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, precum și comisii teritoriale de tensometrie în centrele universitare, care să coordoneze și să stimuleze activitatea în domeniul analizei experimentale a tensiunilor prin promovarea metodelor și tehnicilor moderne. Președinte al acestei comisii a fost ales ing. Corneliu Burada, adjunct al Ministrului Transporturilor și Telecomunicațiilor, iar Secretar științific profesor dr. docent D. R Mocanu. Din 1982 și până în anul 2011, președinte a fost Acad. Radu Voinea. Sediul Comisiei Centrale de Tensometrie a fost stabilit la INCERTRANS București, care își crease o puternică bază de cercetări tensometrice și efectua în mod curent determinări experimentale pe structuri de material rulant.

Comisia Centrală de Tensometrie și-a asumat și a realizat următoarele acțiuni științifice:

  • Organizarea, la intervale de trei ani, a Simpozioanelor Naționale de Tensometrie, cu participare internațională, la Cluj Napoca în 1980, Timișoara în 1983, Brașov în 1986, Galați în 1989. Se poate afirma că tematica lucrărilor prezentate s-a diversificat, iar interesul față de acest domeniu de cercetare a crescut, numărul de participanți din țară și din străinătate fiind tot mai mare de la o ediție la alta. Față de această situație, Consiliul de conducere al CCT a hotărât să sprijine organizarea unor microsimpozioane și seminarii pe o tematică orientată pe preocupările dintr-o anumită zonă geografică a țării. Astfel, au avut loc în 1985 la Institutul de Subingineri din Suceava un seminar privind Stadiul actual și perspectiva cercetării contactului prin rostogolire şi a fost lansată lucrarea Contactul prin rostogolire, având ca autori pe prof. N. Popinceanu și prof. D. R. Mocanu, în 1987 la Universitatea din Craiova, seminarul Detensionarea prin vibrații, în 1986 la Universitatea din Galați microsimpozionul Tensometria și construcția de nave, iar în 1988 la Institutul de Subingineri din Reșița, micro simpozionul Analiza Experimentală a Tensiunilor în Construcția de Mașini.

  • Specializarea tinerilor cercetători cu preocupări în domeniul analizei experimentale a tensiunilor. În acest scop a fost înființat în anul 1982, cu aprobarea Ministerului Educației și Învățământului, un curs post universitar de tensometrie, care de-a lungul a 14 ani de existență a fost urmat și finalizat prin examen de aproape 250 de ingineri, fizicieni, matematicieni. Pentru cadrele cu pregătire medie, care pregăteau structurile pentru încercări, au fost organizate cu sprijinul firmelor care produceau și comercializau aparatură și materiale tensometrice, seminarii practice și vizite ale laboratorului de tensometrie de la INCERTRANS.

  • Preocuparea pentru fabricarea în țară a echipamentelor și materialelor utilizate în tensometrie. Astfel s-a ajuns la dezvoltarea și modernizarea aparaturii tensometrice fabricată la IEMI București, a sistemului de măsurare și dozare la IM Nicolina Iași, a traductoarelor cu semiconductoare la ICPE București, a adezivilor tensometrici la CCO Mediaș și altele.

În anul 1991 se înființează prin hotărâre judecătorească Asociația Română de Tensometrie – ARTENS, care preia prin statutul său preocupările CCT. Președinte al ARTENS este ales acad. Radu Voinea, iar secretar științific prof. dr. ing. N. Iliescu.

ARTENS a devenit membru al Comitetului European pentru Analiza Experimentală a Tensiunilor, a Confederaţiei Internaţionale de Măsurări IMEKO şi a Asociaţiei Ţărilor Riverane Dunării şi Mării Adriatice Danubia - Adria, care organizează conferinţe şi simpozioane internaţionale de analiza experimentală a tensiunilor.

Simpozioanele naționale de tensometrie cu participare internațională s-au transformat în conferințe internaționale de analiză experimentală a tensiunilor și încercări de materiale. Acestea s-au desfășurat astfel: în 1992, la Universitatea din Craiova, în 1996 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în 2000 și 2002 la Universitatea Ovidius din Constanța în organizarea filialelor ARTENS București și Constanța, în 2004 la Universitatea din Sibiu, în 2006 la Universitatea din Bacău, în 2008 la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, iar în 2010 la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. A continuat de asemenea organizarea de micro simpozioane: în 1990 Tensometria în construcții navale și portuare la Universitatea Ovidius din Constanța, Utilizarea tensometriei în construcția de autovehicule în 1991 la Universitatea din Pitești, Tradiții și continuitate în cercetarea științifică feroviară, Registrul Feroviar Român în 1994.

Cercetarea științifică a început să se concentreze în universități, iar dotarea cu aparatură de cercetare a catedrelor de rezistența materialelor și mecanică, mai ales în perioada 2005 – 2009, crează premise ca masteranzii și doctoranzii, împreună cu cei cu experiență în analiza teoretică și experimentală a tensiunilor să abordeze probleme prioritare în cercetarea europeană și să obțină rezultate pe măsură.

Din anul 2011, președinte al ARTENS este prof. dr. ing. Ioan Curtu, vicepreședinți prof. Dr. Ing Paul Bârsănescu și prof. Dr. Ing. Dan Mihai Constantinescu iar secretar științific prof. dr. ing. Ștefan Dan Pastramă.

Un gând de pioasă amintire pentru cei care au activat în ARTENS și nu mai sunt printre noi: acad. Radu Voinea, prof. D. R. Mocanu, prof. Mihail Buga, prof. Lazăr Boleanțu, prof. Ionel Dobre, prof. Victor Baușic, prof. Dumitru Horbaniuc, prof. Emil Cernăianu, conf. Ion Tudose, cercetător științific gr. I Vladimir Șerban.